Ga direct naar de inhoud, het hoofdmenu, het servicemenu of het zoekveld.

Adviesraad Huisartsenzorg

In de Adviesraad Huisartsenzorg hebben zitting het bestuur van de VEGOM en vertegenwoordigers van klanten van de business unit Huisartsenzorg en afgevaardigden van de vaste commissies van de adviesraad Huisartsenzorg (CAM en CAH). De Medicom-Raad is begin 2017 omgedoopt in de Adviesraad Huisartsenzorg. Deze nieuwe naam doet meer recht aan de diversiteit van zorgprofessionals en zorgorganisaties die betrokken zijn bij de 24-uurs huisartsenzorg die we faciliteren met Medicom, Hapicom en MijnGezondheid.net.

Taken

De Adviesraad Huisartsenzorg adviseert de directeur over het te voeren beleid in relatie tot de ontwikkelingen in de 24-uurs geïntegreerde eerstelijns zorg. De Adviesraad denkt mee over de afspraken die met klanten worden gemaakt over producten en diensten en adviseert hoe de onderhoudsgelden effectief ingezet kunnen worden. De raadsleden hebben hiertoe inzicht in de strategische plannen en worden geïnformeerd en geraadpleegd bij belangrijke beslissingen. Daarnaast is de Adviesraad verantwoordelijk voor het benoemen van de leden van de Commissie Applicatiebeheer Medicom (CAM) en de Commissie Applicatiebeheer Hapicom (CAH), die worden voorgedragen vanuit de commissies.

Samenstelling

De vijf leden van het bestuur van de VeGOM, de onafhankelijke gebruikersvereniging van Medicom, hebben ook zitting in de Adviesraad Huisartsenzorg. De voorzitter van de VeGOM is ook voorzitter van de Adviesraad. Op die manier is er optimale synergie tussen de vereniging en de Adviesraad. Daarnaast bestaat de Adviesraad uit één directeur van een eerstelijnsorganisatie of zorggroep, een huisarts vanuit de Commissie Applicatiebeheer Medicom (CAM), een lid van de Commissie Applicatiebeheer Hapicom (CAH), drie tot vijf medewerkers en de managing director van PharmaPartners Huisartsenzorg. De voorzitter van de Adviesraad is altijd een huisarts.

Aandachtsgebieden

De leden van de Adviesraad Huisartsenzorg hebben één of meer aandachtsgebieden waarin zij een extra deskundigheid hebben, namelijk:

Financieel

Het volgen van alle zaken die met de financiële kant van het huisartsenvak te maken hebben, zoals de (algemene) wet- en regelgeving met betrekking tot honorering, contractering en mededinging.

Zorgvernieuwing

Het nauwgezet bijhouden van de organisatorische en vakinhoudelijke ontwikkelingen in de huisartsgeneeskunde, met een focus op zorgvernieuwing, de communicatie tussen arts en patiënt (eHealth), medische beslisondersteuning en het delegeren van taken. Hierbij is er nadrukkelijk aandacht voor de rol van Stichting Health Base.

Innovatie in zorg-ICT

Het volgen van innovaties in zorg-ICT en de communicatie- en standaardisatieprocessen die daarbij horen. Denk aan de ontwikkeling van landelijke EPD’s in binnen- en buitenland en internationale en nationale standaarden voor informatie-uitwisseling.

Statistiek en managementinformatie

Het signaleren van de behoefte aan statistische informatie en managementinformatie vanuit praktijken, zorggroepen en ketenzorgprojecten, het volgen van de ontwikkelingen die zich hierin voltrekken en het kritisch beoordelen van (aanvragen voor) consultancy- en maatwerkoplossingen voor derden.

Wet- en regelgeving

Op de hoogte zijn van wet- en regelgeving met betrekking tot de privacy van patiënten en de autorisatie en authenticatie van zorgverleners en het signaleren van consequenties voor de applicaties. Vervolgens het toetsen van de ICT-oplossingen die hieruit voortvloeien.

De leden

 • Gordon Oron, Huisarts, Voorzitter Adviesraad Huisartsenzorg en VeGOM
 • Esther de Braal, Huisarts - Portefeuille: 
 • Ron Dingjan, Huisarts - Portefeuille: Innovatie in zorg-ICT, tevens bestuurslid VeGOM
 • Ruud Gebel. Huisarts - Portefeuille: Zorgvernieuwing, tevens bestuurslid VeGOM
 • Vacature, Huisarts - Portefeuille: Wet- en regelgeving, tevens bestuurslid VeGOM
 • Albert Drouven, Apotheker, afgevaardigde vanuit de Pharmacom-Raad
 • Marc Spruit, Huisarts, voorzitter Commissie Applicatiebeheer Medicom
 • Ine van Son, Directeur Huisartsen Coöperatie Deventer en Omstreken, voorzitter Commissie applicatiebeheer Hapicom
 • Aland Griffioen, Financial controller SHG, vertegenwoordiger eerstelijnsorganisaties en zorggroepen - Portefeuille: Financiën
 • Jan-Kees Huyts, Directeur Stichting Health Base
 • Rob Beumer, Huisarts/Praktijkadviseur PharmaPartners
 • Linda Coomans, Accountmanager PharmaPartners Huisartsenzorg/Secretaris Adviesraad Huisartsenzorg
 • Dorinda van Oosten, Managing director PharmaPartners Huisartsenzorg

Vergaderingen en verslagen

De Adviesraad Huisartsenzorg komt minstens zes keer per jaar bij elkaar. Eén keer per jaar is er daarnaast een gezamenlijke vergadering met de Pharmacom-Raad. Tevens is er één keer per jaar een gezamenlijke vergadering van de Adviesraad Huisartsenzorg met de CAM en de CAH. Tot slot vergaderen de CAM en de Commissie Applicatiebeheer Pharmacom (CAP) eveneens naar behoefte doch minimaal één keer per jaar met elkaar.

De verslagen van de vergaderingen worden gedeeld met alle gebruikers via de digitale gebruikersnieuwsbrief PlusPunten.

Contact

Wilt u een onderwerp agenderen of heeft u vragen aan de Adviesraad Huisartsenzorg, stuur dan een mail naar adviesraadhz@pharmapartners.nl.