Ga direct naar de inhoud, het hoofdmenu, het servicemenu of het zoekveld.

Adviesraad Huisartsenzorg

De Adviesraad Huisartsenzorg is het overlegplatform van Medicom- en Hapicom-gebruikers in de PharmaPartners-organisatie. De Adviesraad is opgericht door PharmaPartners toen de ontwikkeling van het Medicom-systeem werd gestart.

Taken en bevoegdheden
De Adviesraad Huisartsenzorg adviseert de directie ten aanzien van voor huisartsinformatiesystemen relevante marktontwikkelingen en prioriteiten. De huisartsen doen dat vanuit hun praktijkervaring, hun vakkennis en hun visie op de ontwikkelingen binnen de beroepsgroep. Zij krijgen hiertoe inzicht in de jaarplannen van de onderneming en worden geraadpleegd en geïnformeerd bij belangrijke beslissingen. 

Samenstelling
De Adviesraad Huisartsenzorg bestaat uit vijf huisartsen/Medicom-gebruikers, een huisarts uit de Commissie Applicatiebeheer Medicom, een zorggroepdirecteur, een apotheker uit de Adviesraad Pharmacom en directieleden en medewerkers van PharmaPartners en Health Base. De gebruikers hebben in de Adviesraad Huisartsenzorg de meerderheid en leveren de voorzitter.

Samenstelling Adviesraad Huisartsenzorg:

 • Gordon Oron – huisarts, Voorzitter 
 • Albert Drouven – apotheker, vanuit de Pharmacom-Raad
 • Ron Dingjan – huisarts, portefeuille innovatie in zorg-ICT
 • Aland Griffioen – Controller, portefeuille financieel
 • Marc Spruit – huisarts, namens de CAM
 • Esther de Braal – huisarts, portefeuille statistiek, managementinformatie en maatwerk
 • Vacature – portefeuille wet en regelgeving
  Ruud Gebel – huisarts, portefeuille zorgvernieuwing
 • Rob Beumer – Huisarts, Praktijkadviseur PharmaPartners
 • Jan-Kees Huyts – Directeur Stichting Health Base


De Adviesraad Huisartsenzorg functioneert op basis van wederzijdse afhankelijkheid, vertrouwen en respect. Binnen de Raad vindt besluitvorming plaats op basis van argumenten en consensus. Het doel is het creëren van draagvlak bij de gebruikers en binnen de organisatie, gericht op continuïteit. Bij de oprichting van de VeGOM wilde de Adviesraad Huisartsenzorg het beproefde overlegmodel in stand houden. Daarom werd in de Mantelovereenkomst vastgelegd dat de bestuursleden van de Vereniging tevens lid van de Adviesraad Huisartsenzorg zijn. Verenigingsonderwerpen worden tijdens de Raadsvergaderingen besproken en omgekeerd. Bij typische verenigingszaken kunnen de vertegenwoordigers van de organisatie wel deelnemen aan de beraadslaging, maar niet aan de stemming.

Portefeuilles
In 2008 is een nieuw besturingsmodel voor beleids- en productontwikkeling ingevoerd. Sindsdien heeft ieder raadslid een eigen portefeuille. Raadsleden treden toe op basis van kwaliteit en interesse. Zij krijgen een financiële vergoeding voor hun werkzaamheden en zijn verplicht deel te nemen aan vergaderingen. De volgende portefeuilles zijn toebedeeld:

Voorzitter, portefeuille besluitvorming
Het voorzitten en coördineren van de vergaderingen van de Adviesraad Huisartsenzorg en het bewaken en evalueren van besluitvormingsprocessen en de vergaderdiscipline (o.a. door het houden van functioneringsgesprekken met de andere gebruikers-leden van de Adviesraad Huisartsenzorg). Externe contacten, eventueel bijgestaan door andere leden van de Adviesraad Huisartsenzorg.

Portefeuille organisatorische en vakinhoudelijke ontwikkelingen
Het bijhouden van de organisatorische en vakinhoudelijke ontwikkelingen in de huisartsgeneeskunde, vooral waar het gaat om zorgvernieuwing, de communicatie tussen arts en patiënt, medische beslisondersteuning en het delegeren van taken. Aandacht voor de ondersteunende rol van Stichting Health Base en de ontwikkelingen van de Stichting Intellectuele Eigendom Health Base.

Portefeuille financiën
Het volgen van alle zaken die met de financiële kant van het huisartsenvak te maken hebben, waaronder wet- en regelgeving die de honorering en contractering van huisartsenzorg betreft en de mededingingswet- en regelgeving die daarop van toepassing is.

Portefeuille innovatie in zorg-ICT
Het volgen van innovatieprocessen in de zorg-ICT en de communicatie- en standaardisatieprocessen die daarbij horen. Dit betreft o.a. het volgen van de ontwikkelingen op het gebied van een landelijk EPD in binnen- en buitenland en de ontwikkeling van internationale en nationale standaarden voor informatie-uitwisseling, zoals OZIS.

Portefeuille statistiek, managementinformatie en maatwerk
Het volgen van ontwikkelingen op het gebied van wenselijke statistische informatie en managementinformatie voor praktijken, zorggroepen en ketenzorgprojecten en het kritisch beoordelen en volgen van consultancy- en maatwerkoplossingen die door PharmaPartners voor derden worden gerealiseerd. Het volgen van alle wet- en regelgeving die de privacy van patiënten betreft en de autorisatie en authenticatie van zorgverleners.

Contact

Medicom gebruikers die vragen of opmerkingen hebben voor de Adviesraad Huisartsenzorg kunnen deze mailen naar huisartsenzorg@pharmapartners.nl.