Ga direct naar de inhoud, het hoofdmenu, het servicemenu of het zoekveld.

VeGOM

VeGOM is de onafhankelijke gebruikersvereniging van Medicom-gebruikers.

Gebruikersvereniging
De Vereniging Gebruikersoverleg Medicom (VeGOM) is de gebruikersvereniging van huisartsen, die met het huisartsinformatiesysteem Medicom werken. De vereniging bestaat sinds 1996. Het doel van de VeGOM is:

  • Het behartigen van de belangen van de gebruikers; 
  • De optimalisering van de kwaliteit van Medicom; 
  • Het waarborgen van de continuïteit van de ontwikkeling.


Leden
Alle Medicom-gebruikers zijn lid van de VeGOM, tenzij zij aangeven dat zij daar bezwaar tegen hebben. Nieuwe gebruikers worden door PharmaPartners geïnformeerd over het bestaan en de doelstellingen van de VeGOM, alsmede over hun automatische lidmaatschap.

Bestuur
Het bestuur van de VeGOM bestaat uit vijf of meer Medicom-gebruikers. Bestuurleden worden benoemd door de algemene ledenvergadering op voordracht van het bestuur.

Samenstelling van het bestuur:

  • Mw. E. de Braal, huisarts
  • R.A. Dingjan, huisarts
  • G. Oron, huisarts, voorzitter
  • M.A.H. Spruit, huisarts
  • R.S. Gebel, huisarts

Formaliteiten
De VeGOM heeft statuten, een huishoudelijk reglement en een Mantelovereenkomst. In statuten en huishoudelijk reglement zijn de gebruikelijke zaken vastgelegd. De Mantelovereenkomst regelt de verhouding tussen de VeGOM en de PharmaPartners organisatie, de Medicom Raad en de Commissie Applicatiebeheer Medicom.

Statuten, huishoudelijk reglement en Mantelovereenkomst maken deel uit van het informatiepakket voor nieuwe gebruikers en worden in het kader van de begeleiding bij de start door de accountmanager toegelicht. Voorts kan iedere gebruiker deze documenten opvragen bij het Regiokantoor.

Ondersteuning
PharmaPartners ondersteunt de gebruikersvereniging omdat deze een belangrijke bijdrage kan leveren aan de communicatie met en tussen de Medicom-gebruikers. PharmaPartners stelt een ambtelijk secretaris beschikbaar aan het bestuur, voert de administratie en het secretariaat van de VeGOM en draagt de kosten van de bestuurs- en verenigingsactiviteiten.

Belangenbehartiging
De belangen van de Medicom-gebruikers zijn voor het VeGOM-bestuur richtlijn bij haar beleidsadvisering aan de directie. Belangrijke beleidsaspecten zijn de productontwikkeling van Medicom en de dienstverlening van de PharmaPartners organisatie aan de gebruikers. Met betrekking tot de productontwikkeling stelt het bestuur – als onderdeel van de Medicom®-Raad – jaarlijks het Ontwikkeljaarplan vast. Daarnaast vertegenwoordigt het VeGOM-bestuur de Medicom-gebruikers in contacten met de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) en het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG), NedHIS (de koepel van HIS-gebruikersverenigingen) andere gebruikersverenigingen en overige relevante organisaties.

Optimaliseren kwaliteit
Bij de beleidsadvisering zijn de kwaliteit, betrouwbaarheid en toepasbaarheid van de producten en dienstverlening belangrijke aandachtspunten. De kwaliteit van de applicatie wordt bewaakt en bevorderd door de Commissie Applicatiebeheer Medicom (CAM), een commissie die opereert onder auspiciën van de Medicom®-Raad.

Waarborgen continuïteit
Ook de continuïteit van de producten en dienstverlening is in de beleidsadvisering een belangrijk aspect. Geen korte termijn politiek. Daarnaast is de VeGOM in geval van bedrijfsstaking van PharmaPartners BV de rechthebbende partij om namens alle Medicom-gebruikers de broncode van de Medicom-applicatiesoftware op te vragen. Daartoe is tussen de VeGOM, PharmaPartners BV en Escrow Europe BV een overeenkomst gesloten betreffende de deponering van die broncode. Met die broncode kan het bestuur van de VeGOM een andere partij zoeken om Medicom te onderhouden en verder te ontwkkelen.

Contact
Medicom gebruikers die vragen of opmerkingen hebben voor het VeGOM-bestuur kunnen deze mailen naar huisartsenzorg@pharmapartners.nlGebruikers die de voorkeur geven aan persoonlijk contact kunnen zich wenden tot een bestuurslid uit hun eigen regio.