Ga direct naar de inhoud, het hoofdmenu, het servicemenu of het zoekveld.

Geïntegreerde eerstelijnszorg

Samenwerkende zorgverleners in de geïntegreerde eerste lijn hebben behoefte aan een samenhangend informatiesysteem ter ondersteuning van patiëntenzorg, administratie, declaratie, het afleggen van verantwoording en zelfmanagement door de patiënt. Samen met onze klanten en ketenpartners geven we invulling aan de gewenste ontwikkelingen.

gez.jpg

Patiëntprofielen en chronische zorgprogramma's

Zorggroepen en zorgverzekeraars experimenteren met patiëntprofielen en het model integraal chronische zorgprogramma. De gedachte is dat zorgverleners op basis van gegevens uit het elektronisch patiëntendossier een patiëntprofiel kunnen opstellen, compleet met benodigde zorginterventies. De optelsom van alle individuele patiëntprofielen laat zien welke zorg een bepaalde populatie nodig heeft. Dat maakt het mogelijk om één ketenafspraak te maken, in plaats van afspraken per aandoening.

Het integraal chronische zorgprogramma stimuleert het werken met een individueel zorgplan. Zorggroepen levert het mogelijk betere sturingsinformatie op voor het eigen zorgproces. Werken met patiëntprofielen brengt bovendien het maken van resultaatafspraken (wat levert de zorg op, verbetert het profiel?) dichterbij.

Onze IT-ondersteuning

Adequate IT is een voorwaarde voor samenwerking in de geïntegreerde eerste lijn en het inrichten van chronische zorgprogramma's. Ons antwoord daarop is Sigmacom