Nieuws overzicht
Deel op:

Bijdragen aan betere zorg | Hoe draagt PharmaPartners bij aan het verbeteren van de medicatieveiligheid?

Uit onderzoeken (waaronder HARM het eindrapport ‘Vervolgonderzoek Medicatieveiligheid uit 2017) blijkt dat het aantal ziekenhuisopnamen door verkeerd medicijngebruik groot is. Deze opnamen zijn duur en in veel gevallen mogelijk vermijdbaar. Door medicatieveiligheid te verbeteren, kan de Nederlandse zorg dit aantal opnames terugdringen en zo komen tot betere zorg tegen lagere kosten.

Zoals we in de productvisie van PharmaPartners beschrijven, willen we met onze ICT-oplossingen bijdragen aan betere zorg. We zijn dan ook nauw betrokken bij de programma’s die de overheid heeft ontwikkeld voor verbetering van de medicatieveiligheid en bij het in de praktijk brengen van de richtlijn ‘Overdracht van medicatiegegevens in de keten’. In dit artikel leggen we graag uit hóé we betrokken zijn.

Hoe is PharmaPartners betrokken?

Op dit moment zijn we op drie manieren betrokken:

  1. Bij de opbouw van de subsidieprogramma’s voor de farmacie en huisartsenzorg
  2. Bij het gereedmaken van de informatiestandaarden uit de richtlijn voor de praktijk
  3. Met onderwerpen op onze roadmap voor het verbeteren van de medicatieveiligheid

1. Bij de opbouw van de subsidieprogramma’s voor de farmacie en huisartsenzorg

Ten eerste hebben we over deze subsidieprogramma’s op dit moment regelmatig contact met de KNMP en LHV, onze gebruiksverenigingen en de Adviesraad Huisartsenzorg en Pharmacomraad. Met dit contact willen we komen tot een realistisch sectorprogramma.

Voor de apotheken krijgt dit sectorprogramma al vorm in het VIPP Farmacie-programma. De realisatie van dit programma duurt jaren. PharmaPartners vindt het belangrijk om dit programma te faseren in kleinere onderdelen van maximaal één jaar doorlooptijd, die gekoppeld zijn aan mijlpalen en financiering. PharmaPartners zet zich in voor deze aanpak. Op deze manier kunnen we ook elk jaar resultaten behalen die van waarde zijn voor onze klanten.

Ook de LHV ontwikkelt een programma dat de richtlijn ‘Overdracht van medicatiegegevens in de keten’ invoert in de sector huisartsenzorg. Dit programma is nog volop in ontwikkeling waarbij we regelmatig tijdens overleggen aansluiten, onze input leveren en het programma qua timing en fasering willen verbinden met VIPP Farmacie.

Het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de KNMP organiseren een kickstart ‘Medicatieproces’ vooruitlopend op de subsidieprogramma’s. De kickstart wordt gezien als het testen van de informatiestandaard in de praktijk. We hebben hier zorgvuldig naar gekeken en in overleg met onze gebruikersraden besloten niet deel te nemen aan de realisatie van de kickstart. In onze ogen zijn hier nog te veel risico’s aan verbonden: de informatiestandaarden zijn nog niet volwassen genoeg en financiering en fasering voor de invoering in alle sectoren ontbreekt. Deze punten worden verder opgepakt in de sectorprogramma’s van de KNMP en LHV.

2. Bij het gereed maken van de informatiestandaarden uit de richtlijn voor de praktijk

Ten tweede zijn we op verzoek van onze adviesraden actief in het professionaliseren van de informatiestandaarden uit de richtlijn ‘Overdracht van medicatiegegevens in de keten’. Dit zijn de standaarden Medicatieproces 9.0, Lab2zorg en Contra-indicatie en overgevoeligheden.
Dit doen we in nauwe samenwerking met Health Base. Gezamenlijk stellen we capaciteit, expertise, kennis en kunde beschikbaar voor de kern- en expertteams van Nictiz en VZVZ. Zo hebben we samen invloed op de keuzes en beslissingen die deze teams maken over de informatiestandaarden.

3. Met onderwerpen op onze roadmap voor het verbeteren van de medicatieveiligheid

Ten derde werken we naast onderwerpen uit de sectorprogramma’s, ook onderwerpen uit die volgens de aanbevelingen uit het eerdergenoemde vervolgonderzoek medicatieveiligheid bijdragen aan medicatieveiligheid. De bouw van informatiestandaarden en het uitwisselen van informatie via deze standaarden, zorgt dat meer informatie beschikbaar wordt voor een zorgverlener.
Deze informatie hoort de zorgverlener dan wel te kunnen gebruiken. Uit het genoemde vervolgonderzoek blijkt dat de oorzaken van de vermijdbare ziekenhuisopnames goed te ondervangen zijn. Zo kan verbeterde medicatiebewaking (rekening houden met bijvoorbeeld patiëntkenmerken en laboratoriumgegevens) en opsporing van risicopatiënten met te veel of juist te weinig medicatie, dit aantal sterk terugdringen.

Daarom hebben we samen met onze klanten de afspraak gemaakt dat we Medisch Farmaceutische Beslisregels (MFB’s) en KISS-indicatoren voor de medicatiebewaking als module in Pharmacom gaan onderzoeken. Dit project is de aanloop naar de volledig nieuwe medicatiewaking: signaal op maat. Deze module ontwikkelen we samen met Stichting Health Base en verbetert de medicatiebewaking. Bovendien sluit de module aan op de wensen van apothekers die meer geïntegreerd vanuit het AIS willen werken.

Daarnaast hebben we de module Medicatiebeoordeling ontwikkeld die digitaal samenwerken tussen huisarts en apotheker bij medicatiebeoordeling mogelijk maakt. Met deze module wordt het medicatiegegevensoverzicht vollediger en vermindert de administratieve last voor apothekers en huisartsen. De module bespaart tijd die dan aan zorg kan worden besteed. Het prototype van deze module is vanaf dit jaar landelijk beschikbaar.

Wat is PharmaPartners’ uitgangspunt?

Bij al deze onderwerpen werken we vanuit de volgende uitgangspunten:

  • De programma’s voor de huisartsen en apotheken moeten op elkaar aansluiten.
  • De programma’s bevatten behapbare mijlpalen met een planning van maximaal één jaar, waarbij het resultaat van iedere mijlpaal direct van waarde is voor onze klanten.
  • Zowel de eenmalige als structurele kosten moeten duidelijk en acceptabel zijn.
  • De voordelen van het delen van informatie tussen samenwerkende huisartsen en apotheken blijven behouden.

Wat is de richtlijn ‘Overdracht medicatiegegevens in de zorg’?

De richtlijn ‘Overdracht medicatiegegevens in de zorg’ heeft een actueel medicatieoverzicht als doel. Om dit doel te bereiken, worden drie informatiestandaarden geïntroduceerd: Medicatieproces9 (MP9), Lab2zorg en Contra-indicatie en Overgevoeligheden (CIO).

Om deze richtlijn met de bijbehorende informatiestandaarden in de praktijk te brengen in alle zorgsectoren, is het programma ‘Medicatieoverdracht’ opgesteld. Dit programma omvat het invoeren van een nieuwe werkwijze in de zorg en het aanpassen van de ICT-zorgsystemen ter ondersteuning van deze werkwijze.

De komende tijd blijven we u op de hoogte houden van de voortgang die we met onze aanpak boeken en de resultaten die we behalen. Mocht u voor die tijd al graag meer informatie willen over de landelijke programma’s en de rol die PharmaPartners op zich neemt, dan kunt u contact opnemen met Sander de Jong, Strategisch Portfolio Expert bij PharmaPartners en voorzitter van NedXIS. U bereikt hem via het telefoonnummer 06 – 250 937 15.

Download ""