Nieuws overzicht
Deel op:

Dankzij landelijke stichting elk cluster compliant aan de AVG

Binnenkort is elk cluster compliant aan wetten als de WGBO, AVG, Wabvpz en Wegiz. Dankzij een landelijk georganiseerde stichting vanuit PharmaPartners. Wij willen u met deze stichting een vangnet bieden als uw cluster onvoldoende samenwerkingsafspraken heeft over de gegevensdeling op het cluster. Natuurlijk blijft de voorkeur uitgaan naar eigen organisatie vanuit het cluster. Ook daar helpen we u graag bij via het vijfstappenplan.

Voldoen aan de wet

Een samenwerkingsorganisatie binnen een cluster is wettelijk verplicht. Het clustermodel van Pharmacom en Medicom voldoet aan alle wetgeving. Wel stelt die wetgeving eisen aan hoe zorgverleners gegevens delen. Zorgverleners die zich samen op een cluster bevinden, moeten volgens de wet namelijk duidelijke, formele afspraken met elkaar maken over hóé zij omgaan met die mogelijkheid tot gegevensdeling: een samenwerkingsorganisatie.

Hoewel dus verplicht vanuit wetgeving, zijn er heel veel clusters die nog geen formele samenwerkingsorganisatie hebben. We willen voorkomen dat de klanten op deze clusters in de toekomst een boete krijgen en hun ontzorgen in de stichting van zo’n organisatie. Daarom hebben de gebruikersoverleggen VeGoP en VeGoM, en PharmaPartners hier een oplossing voor bedacht.

Hoe werkt het?

Clusters die een samenwerkingsorganisatie niet zelf organiseren zijn automatisch lid van de landelijke stichting. Deze aanpak is sinds 1 januari 2023 in de algemene voorwaarden opgenomen. Hierdoor is ook automatisch alles juridisch voor u geregeld en voldoet uw cluster aan de wet.

Vanuit de VeGoP en VeGoM zijn twee bestuurders voor deze stichting aangesteld: apotheker Albert Drouven en huisarts Hans van Selm. Zij benoemen binnenkort samen nog een derde bestuurslid die geen bestuurder is van de VeGoM of VeGoP.

Het bestuur van de stichting ziet toe op het naleven van de statuten, het deelnemersreglement (spelregels) en toetredingsregelement van de landelijke stichting. Ook gaan zij tot actie over bij geschillen of het niet naleven van de statuten en reglementen. PharmaPartners ondersteunt het bestuur met zaken als secretariaat en financiën. Mocht u vragen hebben over deze nieuwe situatie, neem dan contact op met het mailadres voor uw sector. Voor farmacie is dit farmacie@pharmapartners.nl voor huisartsenzorg is dit huisartsenzorg@pharmapartners.nl. Wij sturen uw vragen door aan het bestuur van de landelijke stichting.

Liever zelf regelen?

Natuurlijk staat het ieder cluster vrij om zo’n samenwerkingsorganisatie zelf te regelen via bijvoorbeeld ons vijfstappenplan. Dat heeft voor ons zelfs de voorkeur boven een landelijke stichting. Zo kunt u namelijk binnen uw cluster eigen specifieke afspraken maken over zaken als gezamenlijke inkoopvoordelen of collectieve werknemersregelingen.

Bovendien dragen zorgverleners volgens de wet uiteindelijk zelf de verantwoordelijkheid voor de juiste maatregelen voor het gebruik van een gemeenschappelijke ICT-omgeving (de applicaties Pharmacom en Medicom binnen uw cluster). We begrijpen het dus als u dit in eigen hand wilt hebben. We bieden met de centrale samenwerkingsorganisatie dus een vangnet aan de zorgverleners die de tijd en mankracht missen om hier mee aan de slag te gaan.

Clusterbeheer

Clusterbeheer valt niet onder de landelijke stichting. Het clusterbeheer regelt u dus nog steeds zelf binnen uw cluster. Wel kunt u dit beheer uit handen geven aan de dienst clusterbeheer. Met vragen hierover kunt u contact opnemen met het mailadres voor uw sector. Voor farmacie is dit farmacie@pharmapartners.nl voor huisartsenzorg is dit huisartsenzorg@pharmapartners.nl.

Wat volgt nu?

Ongeacht of een cluster deelneemt aan de landelijke stichting, is nu vervolgens van belang dat ieder cluster een deelnemerslijst heeft en haar clusterbeheer goed en duidelijk regelt. We hopen u zo snel mogelijk meer informatie te geven over hoe we dit samen met u bereiken.

Download ""