Nieuws overzicht
Deel op:

Door te innoveren voegen we extra waarde toe aan de eerstelijnszorg

Door te innoveren voegen we extra waarde toe aan de eerstelijnszorg. Hiermee zorgen we dat zorgverleners hun werk efficiënter kunnen doen. Zo blijft er meer tijd over voor het verlenen van (betere) zorg. In de PharmaPaper van november 2021 hebben we u meegenomen in de wijze waarop PharmaPartners samen met klanten innoveert. In dit vervolgartikel vertellen betrokkenen uit onze vier business units graag meer over de innovaties en ontwikkelingen waar zij in de afgelopen periode mee bezig zijn geweest en welke zaken op de planning staan.

Voor elk type zorgverlener kan ICT op verschillende manieren meerwaarde bieden. Elke business unit (afdeling) binnen PharmaPartners focust zich hierom op eigen onderwerpen. Dit betekent echter niet dat zij niet samenwerken, want samenwerking tussen apothekers en huisartsen in Medicom en Pharmacom is immers cruciaal in het verlenen van goede zorg en het voorkomen van onnodige extra werkdruk. Daarnaast krijgt de patiënt een steeds nadrukkelijkere rol binnen zijn of haar zorgproces. In 2022 hebben de vier business units de handen ineengeslagen voor de ontwikkeling van de recent geïntroduceerde module Medicatiebeoordeling. Met deze module kunnen de apotheker en de huisarts via Pharmacom en Medicom communiceren én gegevens uitwisselen. De eerste versie is nu uitgerold en wordt in de aankomende maanden nog verder doorontwikkeld.

Doorontwikkeling

“Het afgelopen jaar hebben wij ons met diverse ontwikkelingen bezig gehouden”, begint Martijn de Crom, Team Lead R&D bij Farmacie Groepen. “In het verleden heeft PharmaPartners zich soms te veel gefocust op het ontwikkelen van geheel nieuwe modules. Om deze reden hebben wij ons dit jaar niet alleen bezig gehouden met het ontwikkelen van niéuwe modules, maar ook met de doorontwikkeling van bestaande modules. Bij de introductie van nieuwe modules blijven er altijd wensen bestaan. Deze wensen houden wij bij, waarna we samen met klanten onderzoeken en prioriteren wat we kunnen aanpakken. Een mooi voorbeeld van doorontwikkeling is de Pharmacom Track & Trace-module. In 2022 hebben we hier veel nieuwe functionaliteiten aan toegevoegd. Dit betekent overigens niet dat we helemaal niets nieuws hebben ontwikkeld. Zo is de module Medicatiebeoordeling opgeleverd en stellen we in versie 528 van Pharmacom (eind 2022) digitale autorisatieverzoeken beschikbaar binnen het cluster.”
De business units Farmacie en Farmacie Groepen bedienen beide apothekers die gebruik maken van Pharmacom. Jorrit Bezaan, Team Lead R&D bij Farmacie, vertelt dat de twee afdelingen elkaar daarom goed aanvullen op het gebied van (door)ontwikkeling: “De ontwikkelteams van Farmacie hebben zich het afgelopen jaar veel bezig gehouden met ontwikkelingen op het gebied van wet- en regelgeving. Dit is een onderdeel dat soms een beetje vergeten wordt, maar niet minder belangrijk is. Vanaf 2023 wijzigt de bekostiging van de geïndividualiseerde distributievorm (GDV). Onze ontwikkelaars hebben mogelijk gemaakt dat apothekers ook in 2023 nog op de juiste manier kunnen declareren. Daarnaast is in samenwerking met eHealth een geheel nieuwe Communicatiemodule voor apothekers ontwikkeld. Vanwege de inspanningen bij Farmacie Groepen, kunnen ook de individuele apotheken gebruik maken van de nieuwe functionaliteiten binnen bijvoorbeeld Digitaal Recept, Recept Controle Online en Pharmacom Track & Trace. Aan de andere kant kunnen de ketenapotheken gebruik maken van de ontwikkelingen rondom GDV.”
Wat betreft innovatie pakt de business unit Huisartsenzorg het net iets anders aan. Zij hebben namelijk een eigen innovatieafdeling met een ontwikkelteam dat zich specifiek met innovatieve ontwikkelingen bezighoudt. In 2023 wordt de afdeling zelfs uitgebreid met een tweede ontwikkelteam. Martijn Ivens, Manager Innovatie Huisartsenzorg, stuurt de innovatieafdeling aan: “Doordat we binnen onze unit een eigen innovatieteam hebben, hebben we de afgelopen jaren diverse initiatieven kunnen oppakken; MedicomSmart, Telefonie-integratie, Slimme protocollen en Consult Voorbereidende Vragenlijsten (CVV). Net als de andere business units, hebben wij het afgelopen jaar ook veel ingezet op doorontwikkeling van bestaande modules. Zo hebben we diverse verbeteringen doorgevoerd op het gebied van gebruiksgemak.”

Digitale zorg

De dienstverlening van apothekers en huisartsen verplaatst zich steeds meer naar een digitale, online omgeving. Dit is het werkveld van de afdeling eHealth. “Qua innovatie richten we ons binnen eHealth volledig op deze digitalisering”, vertelt Jeanne de Feber, Manager R&D eHealth. Dit doen we natuurlijk samen met de andere business units, klanten en patiënten. Zo hebben we in het afgelopen jaar bijvoorbeeld vier gezamenlijke sessies gehad met het Farmacie Innovatieplatform. Samen komen we dan tot de specificatie van zaken waarbij wij kunnen ondersteunen.”
“De klantafspraken van 2022 hebben zich gericht op meerwaarde voor zowel de huisarts als de apotheker. Zo wordt het eind dit jaar voor patiënten mogelijk om vanuit MijnGezondheid.net en MedGemak videobel-afspraken in te plannen. Voor apothekers hebben we in samenwerking met Farmacie een geheel nieuwe Communicatiemodule opgebouwd. Hiermee wordt via MijnGezondheid.net en MedGemak directe communicatie tussen de patiënt en de apotheek mogelijk gemaakt. Op deze manier is er meer begeleiding in de eerste en tweede uitgifte van medicatie mogelijk. Dit komt de medicatietrouw ten goede. Het aankomende jaar pakken we hierop door met het beschikbaar stellen van het actueel medicatieoverzicht en de LAB-uitslagen in MedGemak. Met deze ontwikkelingen bieden we praktijken en apotheken de mogelijkheid om een online positie in te nemen”, vertelt Jeanne. “Dit doen we ook door de samenwerking op te zoeken met Topicus Spreekuur. Nu zijn MijnGezondheid.net en Topicus Spreekuur nog twee losse patiëntportalen, maar dit willen we samenvoegen tot een product dat het beste van beide biedt.“ Martijn Ivens vult hierop aan: “In het kader van deze wens hebben we samen met Topicus een innovatiemiddag georganiseerd om werkprocessen tussen Medicom en VIPLive Spoed EPD te stroomlijnen en hebben we dit jaar ook de eerste versie van een nieuwe rijke uitwisseling tussen beide systemen geleverd. Op deze manier kunnen we samen de 24-uurszorg zo goed mogelijk ondersteunen.”

Vooruitblik

Los van de samenwerking met Topicus, zijn er nog meer onderwerpen waar Martijn Ivens en zijn team in het aankomende jaar mee aan de slag gaan: “Uiteraard blijven we ons op basis van klantfeedback inzetten voor de doorontwikkeling van bestaande modules. Zo verkennen we momenteel de mogelijkheden om de kracht van MedicomSmart breder in te zetten in de kernprocessen van de zorgverlener, bijvoorbeeld in de Receptenbuffer en bij het herzien van het Formularium. Op deze manier kan de zorgverlener sneller en op basis van het gehele patiëntdossier gerichter voorschrijven. Binnen de proeftuin Gezonde zorg Gezonde regio (GzGr) hebben we in de afgelopen jaren waardevolle ervaringen opgedaan in het toepasbaar maken van rijke regionale data in het werkproces van de zorgverlener. Hierdoor kunnen patiënten beter worden geadviseerd, zorgverleners ontlast en ondoelmatige zorg opgespoord. Een mooie samenwerking met zorggroepen, kennisinstituten en zorgverzekeraar die we ook in andere regio’s aan gaan bieden.”
“Ter ondersteuning van de dagelijkse praktijkvoering en als antwoord op het toenemende aantal waarneemsituaties testen we momenteel het Patiëntprofiel. Dit dashboard biedt een handig gevisualiseerd overzicht van alle belangrijke elementen uit het patiëntdossier. Doordat de losse onderdelen van het dossier niet meer apart geopend hoeven te worden, scheelt dit veel tijd. Ten slotte onderzoeken we de toegevoegde waarde van een koppeling tussen Medicom en een aanmeldzuil, ter verlaging van de werkdruk in de praktijk.”
Aan de kant van Farmacie staan de (door)ontwikkelingen van 2023 in het teken van drie pijlers; efficiency in de apotheek, patiëntbinding en het verbeteren en vergroten van de rol als zorgverlener. “Deze pijlers zijn opgesteld in samenwerking met de Pharmacom-Raad en hebben als een vicieuze cirkel invloed op elkaar’, vertelt Jorrit. “Met efficiënte werkprocessen blijft er meer tijd over voor de patiënt en is er betere zorgverlening mogelijk. Dit doen we enerzijds al met de ontwikkeling van de module Medicatiebeoordeling, maar het doel is om de digitale workflow over de gehele linie te verbeteren. Bijvoorbeeld met een nieuwe, slimmere medicatiebewaking met lagere signaaldruk en signalen op het juiste moment. Daarnaast blijven we de bestaande modules doorontwikkelen, zodat deze naadloos op elkaar aan gaan sluiten.”
Vanzelfsprekend zoeken de business units Farmacie en Farmacie Groepen elkaar weer op: “Het is van belang om te blijven doorontwikkelen en steeds meer processen te digitaliseren”, vertelt Martijn de Crom. “Bijvoorbeeld door het automatiseren van de Herhaalservice. Door samen te werken kunnen we zo veel mogelijk generieke wensen oppakken. Los daarvan kijken we ook alvast vooruit naar wat grotere, toekomstgerichte oplossingen. Zo hebben we in de zomer een eerste sessie georganiseerd om de meerwaarde van kunstmatige intelligentie (AI) te onderzoeken. AI is voor veel mensen nog onbekend, maar wij verwachten dat het een belangrijke, vooral ondersteunende rol kan gaan spelen. Door slim om te gaan met de beschikbare data, kan het systeem de apotheker ondersteuning geven om processen sneller te doorlopen.”

Download ""