Nieuws overzicht
Deel op:

Eerst denken, dan doen

In de vorige PharmaPaper heeft u gelezen hoe Stichting Health Base en PharmaPartners bijdragen aan het verbeteren van de medicatieveiligheid. Eric Hiddink, Innovatiemanager bij Health Base: “Wij vinden het belangrijkste dat wát we ook doen, we dat altijd sámen met zorgverleners uit de praktijk doen.” “Daarom stellen we kritische vragen en komen we tot resultaten die daadwerkelijk de knelpunten van zorgverleners helpen oplossen. Alles met het einddoel dat de patiënt effectievere en veiligere zorg krijgt”, sluit Sander de Jong, Strategisch Portfolio Expert bij PharmaPartners, hierop aan.

Vanuit die visie zijn wij betrokken:

  • Bij de opbouw van de subsidieprogramma’s voor de farmacie en huisartsenzorg
  • Bij het gereedmaken van de informatiestandaarden uit de richtlijn voor de praktijk
  • Met onderwerpen op onze roadmap voor het verbeteren van de medicatieveiligheid

In dit artikel vindt u een update over hoe wij sinds april deze punten in de praktijk brengen, waaronder een project dat uiteindelijk leidt tot een betere medicatiebewaking: Signaal op Maat

Hoe staat het met de subsidieprogramma’s?

Tot nu toe was er vooral veel aandacht voor de kickstart ‘Medicatieproces’. Nu die van start is gegaan, is er meer ruimte voor het vervolg en voor de invulling van de subsidieprogramma’s. Health Base en PharmaPartners haken aan bij de gesprekken over deze programma’s. Een belangrijke voorwaarde voor ons is dat deze programma’s worden opgebouwd vanuit samenwerking met andere zorgverleners.

“Je moet de verbetering van de medicatieveiligheid als totaal regelen, terwijl die verbetering nu nog teveel versnipperd wordt over de verschillende zorgsectoren”, meent Hiddink. “Toekomstbestendige verbetering is pas écht mogelijk als alle velden hetzelfde resultaat nastreven.” De Jong: “Vóór de zomer hebben we daarom met de Adviesraad Huisartsenzorg uitgesproken dat wij als PharmaPartners ervoor gaan als er een uitvoerbaar programma is, dat samen met de farmacie is ingestoken en dat realistische voorwaarden heeft. Daar zetten Eric, ik en onze collega’s, ons hard voor in.”

En met de informatiestandaarden?

Op dezelfde manier staan Health Base en PharmaPartners in de overleggen over de informatiestandaarden. We willen namelijk daadwerkelijke knelpunten van zorgverleners oplossen met de informatiestandaarden. Die standaarden zijn geen doel op zichzelf, maar een belangrijk middel.

Hiddink: “De politieke horizon komt niet altijd overeen met de realiteit in het veld. We denken en helpen samen met de zorgverleners uit de praktijk kritisch mee aan een uitvoerbaar implementatieplan van deze standaarden . Eén van de grootste problemen in de zorg is bijvoorbeeld het tekort aan zorgpersoneel. Een plan moet hier rekening mee houden, zodat implementatie ook echt haalbaar is.”

Welke onderwerpen zetten we hiervoor op de roadmap?

“Via de standaarden gaan zorgverleners veel informatie krijgen, waarschijnlijk nog meer dan nu. Hierdoor ontstaat het risico dat al die extra informatie voor méér druk zorgt. Daarom is slimme ICT nodig die zorgt dat zorgverleners daadwerkelijk wat met deze informatie kunnen. ICT die zorgt dat een zorgverlener alleen dié informatie op het scherm ziet die van belang is voor de zorg die op dat moment wordt verleend. Dat is de ICT waar wij mee aan de slag willen vanuit de subsidieprogramma’s”, zegt de Jong.

“Medicatieproces 9.X is een fundament voor de verbetering van de medicatieveiligheid. Daarmee zijn we er niet. Er is ICT nodig die zorgverleners steeds verder brengt, zorgt dat hun werkdruk vermindert en hen in staat stelt om betere zorg te leveren”, vertelt Hiddink, “Volgens ons is Signaal op Maat dit soort ICT.”

Stap voor stap een betere medicatiebewaking

“Al in 2016 hebben we de missie op ons genomen de medicatiebewaking te verbeteren. Nu pakken we verder dóór en passen we toe wat we in de tussentijd geleerd hebben. Hierbij verliezen we natuurlijk niet uit het oog dat iedere stap die we vooruitzetten waarde toe moet voegen voor zorgverleners”, vertelt Kayan Tsoi, apotheker bij Health Base.

Om te weten te komen welke stappen dit zijn, gingen Tsoi en haar collega Kim-Loan van Donselaar (ook apotheker bij Health Base) in gesprek met veertien andere apothekers: “Uit de gesprekken bleek dat apothekers de afgelopen jaren veel meer digitaal zijn gaan doen. Wel is de signaaldruk nog steeds minimaal hetzelfde en neemt die druk zelfs vaak toe,” vertelt Van Donselaar.
Die signaaldruk vormt een groot knelpunt voor de apothekers die Tsoi en Van Donselaar gesproken hebben. Tsoi: “Zij weten dat ze die lijst moeten doorlopen, maar hij kost veel tijd en bevat veel -voor dat moment- irrelevante signalen volgens hen. De apothekers hebben behoefte aan meer ondersteuning bij het filteren van deze signalen waarbij ze het idee opperden signalen op te delen op basis van het risico.”

Naast deze signaaldruk noemden de apothekers nog meer knelpunten zoals een signaallijst die overzichtelijker kan en meer inzicht in de signalen uit de onderdrukkingsmodule. Om zo snel mogelijk tot de meeste meerwaarde te komen, richten Van Donselaar en Tsoi zich nu op de signaaldruk.

30 interacties zijn 80% van de signalen

“Via PharmaPartners hebben we statistieken gekregen van de interacties op vijf geanonimiseerde clusters. Deze statistieken geven ons inzicht in welke signalen het meest voorkomen. De top 30 interacties is 80% van alle signalen die de zorgverleners op deze clusters ontvangen”, vertelt Tsoi. “Als we de signaaldruk van die top 30 kunnen verlagen met een kleine aanpassing, biedt dat al veel meerwaarde voor de apothekers.”
Van Donselaar: “We zullen niet alle signalen uit de top 30 direct kunnen verbeteren en kijken naar een slimme aanpak. Zo gaan negen signalen over maagschade. We onderzoeken of er manier is waardoor het systeem deze signalen interpreteert en als resultaat hiervan alleen signalen aan de apotheker laat zien die écht aandacht nodig hebben.”

Kleine aanpassing, groot resultaat

Tsoi: “Het idee is om iedere verbetering die we doorvoeren, samen met zorgverleners te controleren op het gewenste resultaat. Bij elke stap halen we dus feedback op uit de praktijk, voordat we doorgaan met een volgende stap.” Die weg willen Tsoi en Van Donselaar nu bewandelen voor het project Signaal op Maat: kleine aanpassingen met grote resultaten.

“De medicatiebewaking wordt zo bij iedere stap slimmer en sluit daarmee steeds beter aan op de behoefte van de praktijk. Apothekers komen nu vanwege de hoge regeldruk en vele administratie soms onvoldoende toe aan echte zorg voor de patiënt. Verschillende apothekers gaven aan dat ze aan het overleven zijn. Wij hopen apothekers tijd terug te geven met Signaal op Maat en zo de apotheek te ontlasten”, legt Tsoi uit.
Van Donselaar vult aan: “PharmaPartners en Health Base hebben altijd voorop gelopen bij de ontwikkeling van medicatiebewaking, zoals met de introductie van BOS/MBJ in de jaren ‘90 en de slimme bewaking bij nierfunctiestoornis. Met de technologie van nu is veel meer mogelijk. Hierdoor kunnen we ervoor zorgen dat apothekers en huisartsen met minder signalen veel effectiever de patiëntveiligheid kunnen verhogen.”

Download ""