Samenwerken handen
Nieuws overzicht
Deel op:

Klanten beslissen mee: Welke uitdagingen pakken we op en hoe?

Als ICT-bedrijf in de zorg heeft PharmaPartners de maatschappelijke verantwoordelijkheid om initiatief te nemen en partijen met elkaar te verbinden. Niet alleen via slimme ICT die de werkdruk verlaagt, maar ook door overleg mogelijk te maken tussen zorgverleners onderling en met alle andere spelers in de zorg. Met altijd als uiteindelijk doel de best mogelijke zorg te faciliteren.

Maar hoe bereik je dat? Door aan zorgverleners te vragen wat zij willen. Welke problemen ervaren zij in de dagelijkse praktijk waar ICT bij zou kunnen helpen? Welke onderwerpen zijn nu écht van belang? Wat moet er gebeuren en hoe? Voor een gedeelte krijgt PharmaPartners antwoord op deze vragen vanuit de feedback en demosessies bij de ontwikkeling van modules. Maar wist u dat we de vragen over ‘wat’ en ‘hoe’ al veel eerder stellen aan onze gebruikers?

Wanneer dan?

Deze vragen zijn onderdeel van gesprek tijdens de overleggen met onze adviesraden en commissies. Huisartsen, apothekers, patiënten en zorgbestuurders die hierin zitting hebben, vertegenwoordigen u tijdens deze overleggen. Daarom heeft ieder overlegorgaan een gevarieerde samenstelling. Thijs Vinks, apotheker bij instellingsapotheek Amarant, lid van de Pharmacom-Raad en praktijkadviseur bij PharmaPartners: “We zorgen dat de overlegorganen een afspiegeling zijn van de doelgroep. Zo zijn veel verschillende functies/rollen, zorgketens en profielen vertegenwoordigd in de raad en zijn de leden in verschillende delen van het land werkzaam”.

In totaal zijn er acht overlegorganen: vier applicatiebeheercommissies, twee adviesraden en twee gebruikersverenigingen. Al deze overlegorganen hebben een eigen aandachtsgebied waarin zij de verantwoordelijkheid dragen om de belangen te behartigen van alle klanten van PharmaPartners.

“De constructie met de overlegorganen bestaat al heel lang binnen PharmaPartners en werkt heel goed”, vertelt Vinks. “Vorig jaar nog is met de feedback vanuit onder andere de Pharmacom-Raad een PharmaPartners-breed verbeterplan opgestart. Ieder overleg pakken we hierop terug en krijgen de leden de ruimte om hun eerlijke feedback aan PharmaPartners te geven.”

Wat moet er gebeuren?

De Pharmacom-Raad en de Adviesraad Huisartsenzorg behartigen uw belangen binnen het beleid en de strategie vanuit PharmaPartners. “In iedere raadsvergadering komt wel een onderwerp aan bod dat een antwoord biedt voor een van de uitdagingen in de gezondheidszorg”, vertelt André Louwen, directeur Stichting Georganiseerde Eerstelijnszorg Zoetermeer en lid van de Adviesraad Huisartsenzorg.

“Voor mij was deelname aan de Adviesraad daarom ook een strategische keuze: wij willen vanuit onze organisatie een ICT-leverancier die met ons samen de uitdagingen in de zorg aangaat. Zonder een excellente ICT-inrichting zijn die uitdagingen niet adequaat te beantwoorden”. Louwen noemt als voorbeelden MGn en andere eHealth-functionaliteit, de samenwerking tussen PharmaPartners en Topicus om de ICT in de acute huisartsenzorg te optimaliseren, en de nieuwe functionaliteit voor medicatiebeoordelingen.

Een ander voorbeeld van zo’n uitdaging die de Pharmacom-Raad op dit moment aangaat, geeft Vinks: “Tijdens de huidige overleggen bespreken we VIPP farmacie. We kunnen de onderdelen van dit omvangrijke pakket niet allemaal tegelijk oppakken. Daarom buigen PharmaPartners en de raadsleden zich over de vragen ‘Wat pakken we als eerste op?’ en ‘Wat wordt de tijdslijn voor de overige onderdelen?’

Hoe moet dat gebeuren?

Wanneer met de raden het beleid en de strategie is afgestemd, buigen de Commissies Applicatiebeheer van Medicom, Hapicom, Pharmacom en eHealth zich over de vraag ‘hoe’ dat uitgevoerd moet worden. Welke ideeën voor software-ontwikkeling krijgen bijvoorbeeld de hoogste prioriteit? Welke verbeteringen voegen de meeste waarde toe en op welke manier? Zo is de Commissie Applicatiebeheer Medicom nauw betrokken bij onderdelen van de Medicom agenda die het eerste doorontwikkeld worden en beslist de Commissie Applicatiebeheer Pharmacom mee over de prioritering voor #lekkerwerken.

Lid van de Applicatiebeheer Commissie eHealth (ACE) en MGn-eindgebruiker Trix Effting, vat de gedachte mooi samen van waaruit de commissies naar de software kijken. “Het is belangrijk dat de software van PharmaPartners en specifiek MGn en MedGemak goed werken, toegankelijk zijn en doen wat ze zeggen dat ze doen. Ik ben er niet om PharmaPartners naar de mond te praten: ik geef aan wat goed gaat, maar kijk ook naar wat beter kan vanuit mijn perspectief als patiënt.”

Effting geeft als ACE-voorbeeld de discussie over het openstellen van het dossier in MGn: “Eindgebruikers praten hier dan ook over mee vanuit het perspectief van hun eigen privacy.” Wat Effting betreft mag dit perspectief nog vaker benut worden in de ACE: “We moeten kijken naar de invulling van een overleg van de ACE. Benutten we de capaciteit van de eindgebruikers nu bijvoorbeeld genoeg?” Zijn er andere belanghebbenden in het spel? Naast de raden en commissies die zich vooral op de ontwikkelingen binnen PharmaPartners richten, bestaan de Vereniging Gebruikersoverleg Pharmacom (VeGOP) en de Vereniging Gebruikersoverleg Medicom (VeGOM) die zich juist naar buiten richten. De gebruikers-overleggen behartigen de belangen van PharmaPartners-klanten naar derden, zoals zorgverzekeraars, VWS, VZVZ en koepels. Deze gebruikers-overleggen zijn ook onderdeel van de landelijke gebruikersverenigingen NedAIS en NedHIS.

Hoe bereik ik deze overlegorganen?

Download ""