Nieuws overzicht
Deel op:

Regionaal Health Platform

De Nederlandse gezondheidszorg staat voor grote uitdagingen die de toegankelijkheid, kwaliteit en betaalbaarheid van de zorg in gevaar brengen. Van tijdverspilling en fouten omdat patiënten hun medicijnen van huis naar het ziekenhuis moeten meenemen, tot thuiszorgverpleegkundigen die continu moeten schakelen met huisartsen en het inloggen in meerdere apps om zorgvragen te beantwoorden; dit zijn enkele bekende voorbeelden die laten zien dat ons zorgsysteem niet optimaal is ingericht. Elke regio kent hierin zijn eigen uitdagingen. Dit moet in een tijd van automatisering en digitalisering toch beter kunnen? PharmaPartners heeft zich tot doel gesteld een vernieuwde aanpak te ontwikkelen, waarbij de beschikbaarheid van data in de regio centraal staat. Het doel is om bij regionale zorgverlening de informatie overzichtelijk, efficiënt en veilig beschikbaar te stellen voor zowel zorgverleners als patiënten.

De levensverwachting in Nederland stijgt nog ieder jaar. Door deze toenemende vergrijzing neemt ook het aantal (complexe) zorgvragen toe. De bevolkingsomvang groeit, terwijl de aanwas van zorgverleners afneemt. Tel daar de groei van mentale klachten onder jongeren bij op en de zorgvraag overstijgt het aanbod. Als antwoord op de stijgende werkdruk in de eerstelijnszorg, heeft het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) in 2011 de website Thuisarts.nl in het leven geroepen. Op deze website kan iedereen informatie vinden over gezondheid en ziekten. Op deze manier wordt al een eerste triage gedaan; de website adviseert in het wel of niet maken van een afspraak bij de huisarts of om vrij verkrijgbare medicijnen te gebruiken. Dat er behoefte is aan een dergelijke website wordt bevestigd door de ruim 200.000 bezoekers per dag. Uit gebruikersonderzoek is gebleken dat 47% van de bezoekers volledig is geholpen met de informatie van Thuisarts.nl. Contact met de zorgverlener was hierdoor niet meer nodig.

Als uit de informatie van Thuisarts.nl blijkt dat een afspraak bij de huisarts wordt geadviseerd, kan de patiënt dit telefonisch doen of overschakelen naar een aparte app. Het is echter maar de vraag of de bezetting op de huisartsenpraktijk het toelaat om de telefoon op te nemen. Mocht de huisarts naar aanleiding van het consult medicatie voorschrijven, dan kan de patiënt via weer een andere app de status van zijn of haar bestelling inzien. Voor een relatief doorsnee zorgvraag moet een patiënt dus al gebruik maken van drie verschillende bronnen: Thuisarts.nl, de app van de huisarts en de app van apotheek. Het nadeel van al deze verschillende bronnen van informatie en ingangen zorgen ervoor dat informatie versnipperd raakt. Patiënten hebben hierdoor geen overzicht meer van welke informatie waar te vinden is en er moet steeds ergens anders opnieuw ingelogd worden.

Samenwerking in de regio

Om regionale samenwerking tussen zorgverleners te laten slagen, is het cruciaal dat er in de regio goede afspraken worden gemaakt. Het gegeven dat behoeften en uitdagingen per regio sterk kunnen verschillen, vraagt om een oplossing die flexibel geconfigureerd kan worden op basis van de specifieke wensen, afspraken en eisen binnen een regio. In de ene regio is bijvoorbeeld sprake van veel mentale klachten onder jongeren, terwijl een andere regio zich meer focust op ouderen en thuiszorg. De regionale kenmerken zijn hierin dus van groot belang. Samen moet besloten worden welke zorgvraag naar welke zorgverlener gerouteerd wordt. Randvoorwaarde hiervoor is dat per zorgcasus het volledige proces wordt doorlopen en ingevuld. Op basis hiervan kan de patiënt vervolgens het gehele zorgtraject via het platform doorlopen.

Het Regionaal Health Platform brengt data en functionaliteit samen, zodat alle zorgverleners in de regio kunnen samenwerken, inclusief de patiënt. Dit platform steunt op drie pijlers:

  1. Eén digitale ingang voor de patiënt: Hierdoor kan de patiënt al zijn zorg gerelateerde activiteiten beheren op één platform.
  2. Triage en zorgcoördinatie: Door middel van slimme triage vergemakkelijkt het platform de coördinatie van zorgverlening, waardoor onnodige consultatie en baliedruk wordt verminderd en de werkdruk afneemt.
  3. Regionale samenwerking: Door communicatie tussen zorgverleners laagdrempelig mogelijk te maken, wordt de kans op fouten verkleind en kan het behandelplan beter worden afgestemd.

Door communicatie tussen zorgverleners via het platform mogelijk te maken en door gebruik te maken van de actuele en geverifieerde patiëntgegevens, kunnen zorgverleners elkaar gemakkelijk op de hoogte stellen van eventuele veranderingen en wordt de kans op bijvoorbeeld medicatiefouten verkleind. Zorgverleners buiten de eerste lijn kunnen hiervan meeprofiteren, omdat ook zij te allen tijde inzicht hebben in het complete plaatje van de patiënt. Hier kunnen zij vervolgens hun behandelplan op afstemmen.

Open standaarden

De insteek van het Regionaal Health Platform is een centrale plek waarop aanbieders van verschillende functionaliteiten zich modulair kunnen aansluiten. Het gebruik van open standaarden en API’s maakt het mogelijk om een breed scala aan functionaliteiten beschikbaar te stellen. Al deze functionaliteiten hebben via de koppelingen vervolgens toegang tot alle benodigde data. Het is niet zo dat er één grote bak met data ontstaat, maar gegevens worden pas opgehaald wanneer dat nodig is. De functionaliteit staat hiermee volledig los van de data. Door uit te gaan van dit concept van databeschikbaarheid worden onnodige toestemmingsvraagstukken voorkomen.

De kracht van PharmaPartners

Dat samenwerking tussen verschillende disciplines en bronsystemen werkt, heeft ons unieke clustermodel, waarin apothekers en huisartsen via Medicom en Pharmacom verbonden zijn, al bewezen. De stap naar het Regionaal Health Platform vraagt van PharmaPartners echter een nieuwe manier van softwareontwikkeling. Waar processen voorheen vooral gedigitaliseerd zijn, moet de focus nu liggen op automatisering. Dit willen we bereiken door ons al tijdens de ontwikkeling te richten op de volledige zorgprocessen. Al deze paden moeten van het begin tot het einde ondersteund worden door slimme software.

Wij zijn ervan overtuigd dat wij op deze wijze kunnen bijdragen aan kwalitatieve en betaalbare zorg in de regio, die voor iedereen toegankelijk is. Het Regionaal Health Platform vertegenwoordigt een innovatieve benadering van geïntegreerde zorg in Nederland. Door alle zorg gerelateerde activiteiten op één digitaal platform te centraliseren, kunnen we de zorgervaring voor patiënten verbeteren, onnodige consulten verminderen en zorgverleners ondersteunen in het leveren van hoogwaardige zorg. Samenwerking tussen verschillende regio’s en zorgverleners is van essentieel belang om deze visie te realiseren. Zo blijft er voor zorgverleners meer tijd over om te doen waar zij goed in zijn; het leveren van de beste zorg op de juiste plek.

Download ""