Samenwerken handen

Pharmacom Raad

In de Pharmacom-Raad hebben zitting het bestuur van de VeGOP, vertegenwoordigers van klanten van de business units Farmacie en Farmacie Groepen en twee afgevaardigden vanuit de ASKA van de vaste Commissie Applicatiebeheer Pharmacom (CAP).

Taken

De Pharmacom-Raad adviseert de directie van PharmaPartners over het te voeren beleid in relatie tot de ontwikkelingen in de eerstelijns zorg. De adviesraad denkt mee over de afspraken die met klanten worden gemaakt over producten en diensten en adviseert hoe de onderhoudsgelden effectief ingezet kunnen worden. De raadsleden hebben hiertoe inzicht in de strategische plannen en worden geïnformeerd en geraadpleegd bij belangrijke beslissingen. Daarnaast is de adviesraad verantwoordelijk voor het benoemen van de leden van de Commissie Applicatiebeheer Pharmacom die worden voorgedragen vanuit de commissies.

Samenstelling

De vijf leden van het bestuur van de VeGOP, de onafhankelijke gebruikersvereniging van Pharmacom, hebben ook zitting in de Pharmacom-Raad. De voorzitter van de VeGOP is ook voorzitter van de adviesraad. Op die manier is er optimale synergie tussen de vereniging en de adviesraad. Daarnaast bestaat de adviesraad uit een directeur van een eerstelijnsorganisatie of zorggroep, een apotheker, de voorzitter van de Commissie Applicatiebeheer Pharmacom (CAP) als vertegenwoordiging van de CAP, een huisarts, door en uit de Adviesraad Huisartsenzorg aan te wijzen, drie tot vijf managers of directeuren van PharmaPartners. De voorzitter van de Adviesraad is altijd een apotheker.

De leden

Mark van Vliet Directeur Stichting Health Base
Rob Beumer Praktijkhuisarts
Marrit Wester Apotheker en voorzitter Pharmacom-Raad
Mariska buck Apotheker
Rob Linde Apotheker
Folgert Haverdings Regiomanager & openbaar apotheker
Willem Janse Apotheker Mosadex
Chrysos Ballieux Voorzitter CAP
Rogier Hilbers Apotheker
Thijs Vinks Apotheker
Anne-Marie Broekhuisen Secretaris Pharmacom-Raad
Richard Arnoldussen Directeur Farmacie Groepen PharmaPartners
Corné van Halum Directeur Farmacie PharmaPartners
Piet Hein Knoop Directeur eHealth PharmaPartners
Sander de Jong Strategisch Portfolio Expert PharmaPartners

Vergaderingen en verslagen

De Pharmacom-Raad komt minstens zes keer per jaar bij elkaar. Een keer per jaar is er daarnaast een gezamenlijke vergadering met de Adviesraad Huisartsenzorg. Tot slot vergaderen de CAP en de Commissie Applicatiebeheer Medicom (CAM) eveneens naar behoefte doch minimaal een keer per jaar met elkaar. De verslagen van de vergaderingen worden gedeeld met alle gebruikers via de digitale nieuwsbrief de PlusPunten.

Contact

Wilt u een onderwerp agenderen of heeft u vragen aan de Pharmacom-Raad, stuur dan een mail naar pharmacomraad@pharmapartners.nl.

Download ""