Verbindende ICT voor eerstelijnszorgverleners en patiënten
Case
Case overzicht

De balans tussen individuele zorg en systemen in de sector

Regionalisering is geen kwestie van organisatie en management, maar een beweging die begint bij het belang van de patiënt in de spreekkamer van de huisarts en aan de balie van de apotheek, vinden ze in Zoetermeer. Vanuit dat perspectief wordt een aantal zaken in de regio collectief geregeld. “De keuze voor één huisartsinformatiesysteem is een absolute voorwaarde om alle uitdagingen op het gebied van kwaliteit, doelmatigheid en ontzorging van hulpverleners van administratie en bureaucratie waar te maken”, aldus SGZ-directeur André Louwen.

In de samenwerking in de regio spelen gegevensuitwisseling en communicatie een belangrijke rol. En dan kom je automatisch bij ICT uit, waarin een heleboel samenkomt.
André Louwen, directeur SGZ

Het belang van de individuele patiënt en de relatie met zijn zorgverlener dreigt steeds verder ondergesneeuwd te raken door de grote systemen van zorgverzekeraars, marktwerking, wetten en regels, constateert André Louwen. “Een mooi voorbeeld daarvan is de AVG, de privacywet. Weer een systeem dat één doel heilig maakt en andere belangen, zoals patiëntveiligheid en kwaliteit van zorg, vermaalt. Daar kunnen individuele hulpverleners niet mee uit de voeten. Regionalisering is noodzakelijk om de balans te behouden tussen de individuele hulpverlening van een huisarts en apotheker aan zijn patiënten – dichtbij en vertrouwd – en de grote complexe systemen van de buitenwereld. Die balans vinden we door een aantal zaken collectief te regelen. Belangrijk daarbij is dat de zorgverlener en zijn belang om zo goed mogelijke zorg te leveren aan zijn patiënten centraal staan.”

Belang ICT

SGZ ondersteunt het maken van keuzes ten aanzien van personeelsbezetting, de bekostiging, het optimaliseren van de kwaliteit van zorg en het optimaliseren van de samenwerking. In de samenwerking spelen gegevensuitwisseling en communicatie een belangrijke rol. “En dan kom je automatisch bij ICT uit, waarin een heleboel samenkomt”, concludeert Louwen. “De complexiteit van bedrijfsvoering, de declaraties aan verzekeraars, de bekostiging en de informatievoorziening. Dat vraagt om goed lopende systemen waarin de primaire processen van beheer en administratie goed lopen en die ons helpen om verantwoording af te leggen aan mens en maatschappij. En als het om kwaliteit gaat, dan is het voor ziekenhuizen, gemeenten en andere partijen natuurlijk niet doenlijk om met iedere huisarts apart afspraken te maken over de uitwisseling van gegevens en onderlinge communicatie. Dat doe je als groep en dat is ook beter te beheren.”

Eén HIS

Om alle uitdagingen op het gebied van kwaliteit, doelmatigheid en ontzorging van hulpverleners waar te kunnen maken, is het hebben van één HIS in de regio een absolute voorwaarde, vindt Louwen. “En dat hebben we hier gerealiseerd. We hebben met Medicom, Pharmacom en Hapicom geïntegreerde samenwerking tussen huisartspraktijken, apotheken, de huisartsenpost en de dienstapotheek. Daar zijn wij als directie van SGZ heel tevreden over. Ik denk dat dit ook geldt voor bestuurders van ziekenhuis, thuiszorg en gemeente, omdat we aanspreekbaar zijn op het maken van afspraken over verbetering van de digitale communicatie. Maar veel belangrijker is natuurlijk dat alle zorgverleners er buitengewoon tevreden over zijn. Patiënten realiseren zich het belang van gegevensuitwisseling vaak niet voldoende, ze gaan ervan uit dat het goed geregeld is. Ik probeer in andere regio’s een bijdrage te leveren door langs diezelfde lijn te redeneren. Waar het om gaat is dat je ter wille van betere patiëntenzorg een aantal zaken op regioniveau moet regelen, voor welke ICT- leverancier je ook kiest.”

Multidisciplinair

In Zoetermeer heeft PharmaPartners een streepje voor, omdat het van oudsher multidisciplinair georganiseerd is. Louwen: “Pharmacom en Medicom zijn gelijkwaardige systemen met een belangrijke interactie. Dat vertaalt zich in een gezamenlijk ICT-belang. Dat PharmaPartners ervoor heeft gekozen om geen KIS te ontwikkelen maar daarmee te koppelen en het fysiotherapie-systeem heeft afgestoten vind ik jammer, maar ze zijn nu opnieuw aan het uitvinden wat multidisciplinair samenwerken betekent en hoe zij dit het beste kunnen invullen.”

Twee aspecten zijn daarbij van belang, vinden ze in Zoetermeer: de ondersteuning van ‘nieuwe’ functies in de huisartsenpraktijk en goed communiceren met ziekenhuizen, thuiszorg en GGZ. Medicom Multidisciplinair gaat praktijkondersteuners voor de chronische zorg, de ouderenzorg en de GGZ beter ondersteunen bij het registreren in Medicom en de communicatie met andere disciplines. Het voorziet het nieuwe personeel in de huisartsenpraktijk van steeds meer functionaliteit die op hun beroepsuitoefening is toegesneden. “Daarmee wordt het systeem vanzelf multidisciplinairder”, verwacht Louwen, “want zij moeten kunnen communiceren met bijvoorbeeld de diëtiste, de podotherapeut, de specialist ouderengeneeskunde en het sociale domein.”

Tweede lijn en wijkverpleging

Louwen heeft er vertrouwen in dat PharmaPartners erin slaagt om de partij te zijn die goede communicatie tot stand brengt met alle grote systemen voor ziekenhuizen, thuiszorg en GGZ. De eerste stappen zijn gezet door samenwerking met Ksyos voor telemedische diensten en met VANAD Enovation voor een bredere informatie-uitwisseling tussen ziekenhuis en huisartsenpraktijken. “Maar minstens zo belangrijk is voor ons informatie-uitwisseling met de wijkverpleging. PharmaPartners is in gesprek met verschillende ICT-leveranciers in die sector. Gezien hun ambitie op het gebied van innovatie en hun positie in de markt verwacht ik dat ze hierin een voorsprong willen nemen op andere HIS- en AIS-leveranciers. Al snap ik best dat niet alles tegelijk kan.”

Koppelen

Dat een ICT-aanbieder selectief is in welke systemen hij wel en niet koppelt, vindt Louwen niet per definitie negatief. “Geen enkele hulpverlener zit te wachten op een oneindige optelsom van applicaties waarmee hij moet werken. Geslotenheid die voortkomt uit de ambitie om het zelf te doen en één systeem voor huisarts en apotheek aan te bieden, is gericht op de belangen van patiënt en hulpverlener bij een eenduidige vorm van automatisering en dus positief. Natuurlijk moet je ook hierin een goede balans vinden en ik ben blij dat PharmaPartners sterk beweegt op beide terreinen: het in huis ontwikkelen én het buitenshuis koppelen.”

E-health en data

Belangrijk voor het leveren van goede zorg zijn ook de communicatiemogelijkheden met die patiënt. Louwen: “Online communicatie en e-health moet je straks als zorgaanbieder gewoon goed geregeld hebben. Daarom juich ik het toe dat PharmaPartners dit versneld doorontwikkelt en zich heeft aangesloten bij MedMij en het programma OPEN (Ontsluiten Patiëntgegevens uit de Eerstelijnszorg in Nederland) van InEen, LHV en NHG. Als klant zie ik hen graag in de mainstream en het liefst in de voorhoede als het gaat om het ontsluiten van gegevens voor patiënten.”

Minder zichtbaar maar minstens zo belangrijk voor de kwaliteit, doelmatigheid en transparantie van de zorg in de regio is de inzet van ‘big data’. In proeftuinen en in samenwerking met grote klanten en partners heeft PharmaPartners een datawarehouse gerealiseerd en ervaring opgedaan. “Het is hard nodig dat alle klanten zich hierop gaan abonneren, eigen analyses gaan maken of gebruikmaken van standaard rapportages. Op basis daarvan kunnen we met elkaar in gesprek over wat kwaliteit van zorg is en hoe we die zo doelmatig mogelijk kunnen aanbieden en organiseren.”

Whitepaper

In alle visies op het organiseren van duurzame, doelmatige, persoonsgerichte gezondheidszorg dicht bij huis, speelt de huisartsenpraktijk een cruciale rol. Een krachtige eerste lijn biedt de uitdagingen binnen de eerstelijnszorg het hoofd. Iedere regio maakt zijn eigen keuzes. Als ICT-partner adviseert en ondersteunt PharmaPartners Huisartsenzorg zorggroepen, eerstelijnsorganisaties en -praktijken daarbij. Ter inspiratie vertellen eerstelijnsbestuurders in onze Whitepaper zorg in de regio – Stevige ICT voor een krachtige eerste lijn hoe de (ICT-)samenwerking in hun regio vorm krijgt.

Regionalisering is noodzakelijk om de balans te behouden tussen de individuele hulpverlening van een huisarts en apotheker aan zijn patiënten – dichtbij en vertrouwd - en de grote complexe systemen van de buitenwereld.
André Louwen, directeur SGZ

SGZ en André Louwen

Alle huisartspraktijken en alle apotheken in Zoetermeer en Benthuizen zijn nauw verbonden met de Stichting Georganiseerde Eerstelijnszorg Zoetermeer (SGZ). Zeven zelfstandige apotheken en 37 zelfstandige huisartsenpraktijken en vijftien huisartsenpraktijken en vier apotheken waarvan de medewerkers in dienst zijn bij de SGZ, maken gebruik van de dienstverlening van de organisatie en hebben zich verbonden aan maatschappelijke doelstellingen. Deze zijn in een stedelijke samenwerkingsovereenkomst geformuleerd. De dienstverlening bestaat uit facilitaire en juridische zaken, ICT, declaratieondersteuning, huisvesting en het bevorderen en ondersteunen van de samenwerking tussen de hulpverleners in de eerste lijn. André Louwen is algemeen directeur van SGZ.

Meer informatie

Wilt u meer weten? Neem dan contact op met ons via huisartsenzorg@pharmapartners.nl of via onze contactgegevens.

Download ""