Nieuws overzicht
Deel op:

Special Interest Group: Samen investeren in innovaties waarmee de zorgverlener echt geholpen is

PharmaPartners gelooft sterk in samen innoveren met de klant. De zorgverleners die met onze systemen werken, zien dagelijks wat goed gaat en beter kan. Zij weten waar écht behoefte aan is. Om die reden werken wij vanuit partnerschap binnen Special Interest Groups (SIG’s) met zorgverleners en zorggroepen aan nieuwe ICT-oplossingen. Maar waarom is innoveren binnen de eerstelijnszorg nu eigenlijk zo belangrijk? Hoe gaat het innovatieproces bij PharmaPartners in zijn werk? En waarom worden innovaties altijd ontwikkeld in samenwerking met de klant?

Accountmanager Huisartsenzorg David van Praag en Manager Innovatie Martijn Ivens leggen uit hoe het werkt. In een open gesprek reflecteren zij kritisch op het innovatieproces van PharmaPartners en digitalisering binnen de eerstelijnszorg.

Innoveren binnen de eerstelijnszorg: doen we dit niet al genoeg?

De eerstelijnszorg wordt door velen gezien als de sleutel tot kwalitatieve en betaalbare zorg in Nederland. Belangrijk hierbij is het realiseren van duurzame, persoonsgerichte zorg van hoge kwaliteit, waarbij de huisartsenpraktijk wordt gezien als hoeksteen. Om deze verwachtingen waar te kunnen maken en in te kunnen blijven spelen op het veranderende zorglandschap, is innoveren noodzakelijk. Toch wordt de noodzaak van innoveren binnen de eerstelijnszorg volgens Martijn nog niet altijd voldoende erkend of ondersteund. ‘’Zoals Nictiz dit heeft geconcludeerd in een door hen uitgevoerd onderzoek, hebben we te maken met een digitaliserings-paradox. De digitalisering in de eerste lijn blijft achter, maar dit wordt niet altijd als zodanig ervaren door de zorgverleners. Zijzelf zijn tevreden met het huidige niveau van digitalisering en hebben behoefte aan functionele oplossingen voor huidige problemen. Het gebrek aan langetermijnvisie en het ontbreken van een urgentie en draagvlak voor investering bemoeilijkt op deze manier het innovatieproces.’’

Niet alleen een gebrek aan het gevoel van noodzaak bij zorgverleners, maar ook uitdagingen aan de kant van ICT-leveranciers werken innovatie binnen de eerste lijn tegen. Martijn: ‘’Als we kijken naar onze ontwikkelcapaciteit, dan zien we dat deze vrijwel volledig wordt benut voor onderhoud. Wij houden ons continue bezig met het beveiligen van onze applicatie en de patiëntdata, maar ook met het inspelen op en voldoen aan de toenemende wet- en regelgeving. Op deze manier blijft er weinig tot geen ruimte over voor innovaties. Dit zou gewoonweg ten koste gaan van onze software en dat willen we absoluut niet. Het onderhoud is ten slotte het fundament van onze software. ”

Vanuit PharmaPartners zijn ze gaan nadenken over hoe dit anders kan en hebben ze een oplossing bedacht hoe ze gezamenlijk met hun klanten en brancheorganisaties stappen kunnen zetten naar een toekomstbestendig zorglandschap.

‘’Wat voor ons van belang is, is dat we duurzame oplossingen ontwikkelen die meerwaarde voor onze klanten leveren. Wij vragen hiervoor commitment op afname vanuit onze klanten, zodat ontwikkelingen ook daadwerkelijk waarde toevoegen en worden ingezet.''
Martijn Ivens, Manager Innovatie

Innoveren samen met de klant

Bij PharmaPartners worden innovaties sinds 2016 altijd ontwikkeld in samenwerking met de klant. Dit was vroeger echter anders. Innovaties vormden toen een onderdeel van het basisonderhoud van Medicom. David vertelt hierover het volgende: ‘’Door de jaren heen hebben we via de harde weg geleerd dat onze capaciteit voor basisonderhoud volledig nodig is voor de verbetering en het onderhoud van bestaande modules. Wat we namelijk voorheen zagen gebeuren was dat innovaties soms de voorkeur kregen boven onderhoud. Hierdoor zagen we de performance en kwaliteit van onze bestaande modules sterk achteruitgaan.’’

Martijn vult aan: ‘’Daarnaast, bleek wanneer de innovaties eenmaal landelijk waren uitgerold, dat deze niet of zelden werden afgenomen en ingezet door zorgverleners. De door ons bedachte innovaties bleken te weinig toegevoegde waarde te hebben voor de werkzaamheden in de praktijk.’’

Om deze redenen heeft PharmaPartners het innovatieproces losgetrokken van het basisonderhoud van Medicom. Om innovaties te kunnen realiseren, word er (bij voldoende interesse vanuit klanten) door hen geïnvesteerd in aanvullende ontwikkelteams. Hierdoor staan innovaties en onderhoudszaken nooit meer met elkaar op gespannen voet. Daarnaast zijn zogenoemde Special Interest Group’s in het leven geroepen: ‘’Vanaf heden staan huisartsen, assistentes en POH’er zelf aan het roer om oplossingen te bedenken die van A tot Z aansluiten op de werkzaamheden in de huisartsenpraktijk’’, aldus David.

‘’Binnen de Special Interest Group ontwikkelen we de innovaties van kop tot staart samen met de klanten. Huisartsen, assistentes en POH’ers staan zelf aan het roer om ontwerpen naar hun hand te zetten.''
Martijn Ivens, Manager Innovatie

Special Interest Group: hoe gaat het in zijn werk?

Martijn: ‘’Binnen de Special Interest Group ontwikkelen we de innovaties van kop tot staart samen met de klanten. Huisartsen, assistentes en POH’ers staan zelf aan het roer om ontwerpen naar hun hand te zetten. Belangrijk is dat zorgverleners vanuit diverse disciplines en praktijken de oplossingen gezamenlijk inkleuren. Op deze manier creëren we breed gedragen ICT-oplossingen waarmee we op termijn veel meer zorgverleners helpen. Op dit moment werkt er bijvoorbeeld een grote groep klanten aan de module Consult Voorbereidende Vragenlijsten.”

David voegt hieraan toe: ‘’Pas als er voldoende belangstelling is voor een specifieke innovatie formeren we een Special Interest Group die samenwerkt en investeert. Klanten die onderdeel vormen van de SIG denken vanaf de ontwerpfase tot en met de implementatie mee over de vormgeving en functionaliteit van een nieuwe innovatie. Er wordt voortdurend getoetst of de nieuwe module voldoet aan hun verwachtingen. Zelfs na de oplevering van de module wordt er gezamenlijk gekeken naar mogelijkheden voor doorontwikkeling.’’

Duurzame oplossingen waarmee de zorgverlener écht geholpen is

Nauwe samenwerking met een SIG zorgt ervoor dat er ICT-oplossingen worden ontwikkeld waar zorgverleners écht mee geholpen zijn. Martijn vertelt: ‘’Wat voor ons van belang is, is dat we duurzame oplossingen ontwikkelen die meerwaarde voor onze klanten leveren. Wij vragen hiervoor commitment op afname vanuit onze klanten, zodat ontwikkelingen ook daadwerkelijk waarde toevoegen en worden ingezet. Pas als we voldoende klanten bereid hebben gevonden om zich te committeren, zal de ontwikkeling van start gaan. Zo kunnen we vroegtijdig en in samenspraak met de klant de waarde van een module bepalen en zijn wij er zeker van dat de oplossingen die we ontwikkelen daadwerkelijk waarde toevoegen voor de praktijk. Dit proces hebben we de afgelopen paar jaar nu een aantal keer naar tevredenheid met zorgverleners doorlopen, bijvoorbeeld bij de ontwikkeling van MedicomSmart.”

Kan elke praktijk deelnemen?

Martijn: “Ja, mits de praktijk (of regio) ook bereid is om hier tijd en geld in te investeren. Elke praktijk die meerwaarde ziet in een ontwikkelonderwerp moet mee kunnen doen. We zien in de praktijk ook dat regionale organisaties deze innovaties ondersteunen en bereid zijn om hieraan deel te nemen of sterker nog zelf innovaties aandragen.”

David benadrukt hierbij dat deelname aan de SIG geen vereiste is om vervolgens de nieuwe module af te mogen nemen: “Uiteindelijk leveren we alle nieuw ontwikkelde modules ook landelijk op. Deze modules worden niet direct toegevoegd aan Medicom, maar worden aanvullend aangeboden. Zorgverleners die bij een specifieke innovatie onvoldoende waarde ervaren, zijn op deze manier niet verplicht om deze module af te nemen.”

Download ""